Gülhan Baruönü

Gündem

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde y-aşayan Gülhan Baruönü S-ancı ko-ronav-irüs ne-deniyle ya-şamını y-itirdi. T-üp be-bek yöntemiyle ha-mile kalan Sa-ncı’nın ge-beliği, 5’inci a-yında

ko-ronav-irüse yak-alandıktan so-nra so-n-landırılmıştı. Çaycuma’ya bağlı Filyos beldesinde tuğla fab-rikasında çalışan Kemal Sancı ile 2015 yılında ev-lenen Gülhan Baruönü Sancı, İstanbul’da gördüğü tü-p b-ebek ted-avisinin ardından h-amile kaldı. 5 a-ylık h-amile

Gülhan Baruönü S-ancı, kontroller ve devam eden te-davisi için İstanbul’da yaşayan k-ız k-ardeşinin yanına yerleşti. Gülhan Baruönü Sancı, bir süre önce k-oronav-irüse ya-kalandı. İstanbul Başakşehir Çam ve

Sakura Şehir Hastanesi’nde te-davi al-tına alınan Gülhan Baruönü Sancı’nın ge-beliği, te-davisi s-ırasında sonlandırıldı. Gülhan Baruönü Sancı ise gece sa-atlerinde d-ktorların tüm mü-dahalelerine rağmen ku-rtarılamadı. G-enç k-adının ce-n-azesinin yarın Filyos be-ldesinde toprağa ve-rileceği öğrenildi.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.