kırk yaş üstü için

Sağlık

De/rtlere De/va: 40 Y/a/ş Üstü Her Ka/dın Günde 2 Ba/rdak İ/çmeli

Ka/rın ş/işliğinden ga/z problemine, ko/lesterol ve ka/lp has/talıklarına kadar tam bir koruyucu koruyucu ne/fer! Ce/viz su/yunun fa/ydaları Bolca vi/itamin, O/m/ega-3 ve yağlı as7itler içeren cevizin tüm faydalarına hemen hemen herkes a/şina… Uzmanların sı/kça dillendirdiği gibi her gün bir avuç ceviz yemek, sağlıklı bir ka/lp, be/yin ve kilo ko/ntrolü için ne/redeyse şart. Özellikle ha/milelerde, be/bek gelişimi süresince de önerilen ce/viz, be/beğin be/yin ge/lişimine katkı sağlamakta.

Be/yin gelişiminin yanı sıra, be/beğin ileri zamanlarında ka/rşılaşabileceği a/lerjileri va/kalarına ka/rşı da tam bir ko/rucu çe/per o/luşturuyor.

CE/VİZ SU/YUNUN FAYDALARINDAN BAHSETMEK İSTİYORUZ SİZLERE.

Tokluk süresini uzatır, yap ya/kıcı özelliği sayesinde ki/lo vermeyi hızlandırır. Düzenli olarak içilen ceviz suyu yo/rgunluk ve ha/lsizliği yok eder.
40 yaş üstü e/rkeklerin p/rostat pr/oblemlerini ortadan kaldırır. Ha/milelik boyunca tüketilen ceviz suyu, kilo alımını da ya/vaşlatır. Ka/raciğer sorunlarıyla da sa/vaşır. Ka/raciğeri güçlendirerek olası sı/kıntıları ortadan kaldırır.
Ti/roid ve ko/lesterol ha/stalarına da tavsiye edilir. Ba/ğırsak problemlerinde son derece etkilidir. Ga/z sorunu yaşayanlar dü/zenli olarak i/çmeye devam ederse bu so/run ortadan kalkacaktır.

CE/VİZ SUYU NASIL HAZIRLANIR?
40 Y/a/ş Ü/s/tü Her Ka/dın Günde 2 Bardak İçmeli Ka/rın şi/şliğinden ga/z pro/blemine, ko/lesterol ve kalp ha/stalıklarına kadar tam bir ko/ruyucu ko7ruyucu ne/fer!

CEVİZ SUYU İÇİN İHTİYACINIZ OLAN MALZEMELER:

1-2 ceviz ve 1 su bardağı su YAPILIŞI:
Ceviz içlerini çıkarın 1 bardak suyun içine atın.
Ceviz suyunu 1 gece bekletin.
Sabah aç karna kahvaltıdan 30 dakika önce hazırladığınız ceviz suyunu için.
Ceviz suyunu içtikten sonra cevizleri yemeyi ihmal etmeyin.

Ceviz suyunun faydaları Bolca viitamin, Omega-3 ve yağlı a/sitler içeren cevizin tüm faydalarına hemen hemen herkes a/şina… Uzmanların sı7kça dillendirdiği gibi her gün bir avuç ceviz yemek, sağlıklı bir kalp, beyin ve kilo kontrolü için neredeyse şart.

Özellikle ha/milelerde, be/bek gelişimi süresince de önerilen ce/viz, be/beğin be/yin gelişimine katkı sağlamakta. Be/yin gelişiminin yanı sıra, be7beğin ileri zamanlarında karşılaşabileceği a/lerjileri va/kalarına karşı da tam bir ko/rucu çe/per oluşturuyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.