üçüncü kez

Magazin

90’lı yıllara da-mga vu-ran Şa/rkıcı Gü/lay, son yıllarda sağlık sorunlarıyla mü/cadele ediyor. Me/sane ve bö/brek tü/mörüne b-ağlı olarak ço/klu o-rgan ye/tmezliği yaşayan Gülay, te/davisinin ardından tatil için gittiği bodrumda 3. kez ka/nser olduğunu öğrendi. Ra/him ka/nseri olduğu belirlenen ünlü şarkıcı apar topar İstanbul’a dönerek te/daviye başladı.

‘Cesaretin Var mı Aşka?’ şarkısıyla 90’lı yıllara da/mga vu/ran Şarkıcı Gülay, son yıllarda sağlık sorunlarıyla mü/cadele ediyor. 1’er yıl arayla me/sane ve bö/brek tü/mörü a/meliyatı geçiren şarkıcı, son olarak 2019 yılında çoklu o/rgan ye/tmezliği nedeniyle ha/stanede uzunca bir süre te7/davi gördü.

TA/TİL İÇİN GİTTİĞİ BODRUM’DA SA/ĞLIK SO/RUNLARI YAŞADI

Pa/ndemi ne/deniyle uygulanan kı/sıtlamaların ka/lkmasını fı/rsat bi/len Gülay, ta/til için Bodrum’daki kız kardeşi Nilüfer Sezer’in yanına gitti. Gülay, burada sa/ğlık so/runları ya/şayınca Milas Devlet Hastanesi’ndeki do/ktorlara b/aşvurdu.

DO/KTORLAR RA/HİM KA/NSERİNDEN ŞÜ/PHELENDİ
Şarkıcıyı mu/ayene eden do/ktorlar, r/ahim ka/nserinden şü/phelendi. Bi/yopsi için alınan parçanın ta/hlili ra/him ka/nseri olarak çıkınca, şarkıcı uçakla İstanbul’a d/öndü. Gülay, bundan sonraki tüm te/ş/his, a/m-eliyat ve te/davi sürecini daha önce de ya/ttığı Okmeydanı Eğitim ve A/raştırma Ha/stanesi’nde ge/çirecek.90’lı yılların sevilen şa/rkıcısı Gülay, 3. kez ka/nsere ya/kalandı

SAÇLARINI KAZITMIŞTI
Çevresindeki çoğu kişiyi ka/nserden ka/ybeden Gülay, ha/stalıkta erken tanının önemini vu/rgulamak ve ka/nserle mü/cadele eden ço7cuklara destek olmak için sa/çlarını ka/zıtmıştı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.